Seminarians

Ambattukunnel Sebastian (Sebin)
Durgam James (Sreekanth)
Ethirettu.Kudilil Antony (Prince)
Kalathiparampil Sebastian (Aswin)
Madassery Paul VC (Jissmon)
Mundackal Paul
Nalpathilthara Raphael VC (Jinu)
Olomana Abraham (Aloshiyas)
Thaipparambil Sebastian (Amal)